Koolituste üldinfo

Üldsätted

Stuudio 35 lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja dokumentidest. Koolituse mahu arvestamine on akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
Teooria tunnid toimuvad Stuudio35 ruumides, aadressil Kopli 35/4 Tallinn.

Õppekeskkonna kirjeldus

Fotokoolitus viiakse läbi Stuudio 35 ruumides. Stuudio on kõrgete lagedega ning avar (130 m²) ja valgusküllane. Stuudio ruum on lihtsalt kohandatav õppeklassiks, kus istumiskohti kuni 20 inimesele. Kuna tegemist on stuudioga, siis on olemas vajalik inventuur, et viia läbi praktikume.
Stuudio lähedal asub mitmeid söögikohti ja toidukauplus, kus saab lõuna ajal süüa. Stuudios olemas väike kööginurk, kus võimalik valmistada teed ja kohvi.
Stuudio 35 hoolitseb selle eest, et koolituse läbiviimiseks vajalikud abivahendid (fotostuudio tehnika) oleksid alati töökorras.

Õppekava rühm

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.
Fotograafia ja kunst.

Õppijate vastuvõtt

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab: saates e-kirja info@stuudio35.ee või täites registreerumisvormi meie veebilehel. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist saadab meie õppeosakond õppijale e-kirja õppega seotud infoga (kuna ja kuhu tulla, mida kaasa võtta, parkimisinfo jne)

Tagasiside kogumine koolitaja poolt

Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka Facebookis suheldes. Koolituse viimasel päeva palub õpetaja täita tagasiside lehed. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada maksimaalne teadmiste ja oskuste pagas ning sellest tulenev rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale. Põnev ja kaasahaarav koolitus teeb õpetatava omandamise lihtsaks ja toredaks kasulikuks kogemuseks.

Kursuse lõpetamise tingimused

Praktiliste ülesannete teostamine ja tundides osalemine.
Kursuse läbimise eeldused on sätestatud kursuse õppekavas.
Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Vaidluste lahendamise kord

Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub kirjaliku põhistatud teate alusel.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed

täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
õppekava nimetus;
õpiväljundid;
õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks.
täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
tõendi või tunnistuse number;
koolitajate nimed.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja vajadusel ka sertifitseerimise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Õppetasu maksmine ja tagastamine

Õppetasu peab olema makstud enne koolituse algust. Tasuda saab ülekandega ja ka kohapeal sularahaga. Arve saadetakse e-posti teel.
Kui puudub võimalus registreeritud koolitusest osa võtta, tuleb sellest fotokooli teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse esimest päeva. Kui on õigeaegselt koolitajat teavitatud, siis tasutud raha tagastatakse.
Kui aga fotokoolitusel osaleja jääb kohale tulemata, siis ettemaksu ei tagastata.
Fotokoolituse käigus annulleeritud koolituse maksumust samuti ei tagastata.
Korraldajal on õigus koolitus ära jätta kui ei ole kogunenud piisavalt osalejaid. Sellisel juhul õppetasu maksnud isikutele raha tagastatakse.
Kui koolitus jääb ära korraldaja poolsel põhjusel (nt õpetaja haigestumine vm mõjuv põhjus), teavitatakse sellest koheselt osalejaid ja tasutud raha tagastatakse.

Õppetasust vabastamine

Meie poolt pakutavate kursuste puhul ei ole ettenähtud õppetasust vabastamist.

Vaidluste lahendamise kord

Kõik koolitusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolitaja saab tagasisidet õpilastelt suuliselt, meili teel ja ka Facebook koolituse grupis suheldes. Koolituse viimasel päeva palub õpetaja täita tagasiside lehed, soovi korral võimalus ka täita kohapeal elektroonselt. Tagasiside on oluline koolitaja ja õppekava üldiseks arenguks, et tagada maksimaalne õpe ja rahulolu koolituse läbinud õpilasele ja professionaalsus koolitajale.

Hindamiskriteeriumid:

Praktilise töö ülesanded peavad olema sooritatud vastavalt õpetaja poolt esitatud nõudmistele.

Hindamismeetodid:

Hindeid antakse praktilise töö käigus tehtud fotode analüüsi põhjal.

Täienduskoolitusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

Stuudio 35 koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Lumiere Internationale juhatus.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt väljaarvamine toimub olukorras, kui ilmnevad õppetööd ja koolitusprotsessi segavad faktorid. Väljaarvamine toimub kirjaliku põhistatud teate alusel.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

Järgime hajutamise nõuet;
Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).
Kui õpilane on sunnitud katkestama või ära jätma koolituse on tal õigus osaleda hiljem alustavas grupiga ning läbida tunnid milles tal ei olnud võimalik osaleda.